Kockanje, hazardiranje

Rolling dices

Pieš: Enes Karić

Riječ el-mejsir spominje se triput u Kur'anu, uvijek u općem značenju: kockanja, igranja na sreću. (Engleski prijevodi Kur'ana riječ el-mejsir prevode riječima: gambling, games of chance, a njemački: Glucksspiel). Prvi put el-mejsir se spominje u suri El-Bekare, 2:219: 11Pitaju te o vinu i kocki. Ti reci: U tome dvome grijeh je veliki, a i neke koristi za ljude! Ali grijeh njihov veći je od koristi njihove!”

Drugi i treći put riječ el-mejsir spominje se u suri El-Maide, 5:90-91: “O vjernici!Doista su vino, i kocka, i kumiri, i strelice za proricanje, ružne stvari/posao šejtanski! Svega se toga klonite, da biste postigli što želite”. Šejtan samo hoće da među vas neprijateljstvo i mržnju ubaci vinom i kockom, i da vas od spominjanja Allaha i namaza odvrati pa, hoćete li vi s tim prestati?’

Komentatori Kur'ana i jezikoslovci arapskog jezika naširoko su raspravljali o etimologiji riječi el-mejsir. Gotovo da možemo navesti kao općenito prihvaćeno mišljenje u komentarima Kur'ana da riječ el-mejsir znači: hazardna igra, opklada, klađenje, kockanje, igra na sreću, također i materijalni dobitak ili duhovni dobitak (npr. neke titule) kroz opkladu, kocku, i sl.

Zamahšeri navodi da riječ el-mejsir znači: “…sticanje imetka na lagodan način, s lahke strane.” “Riječ el-mejsir”, tvrdi Zamahšeri: “…u arapskom znači el-qimar tj. kockanje”, odnosno: “…uzimanje imetka nekog čovjeka na lahak način, bez truda i napora.” (El-Keššaf, sv. I, str. 261)

Zamahšeri na istom mjestu još navodi i mišljenje da je riječ el-mejsir izvedena od riječi el-jasar što znači: el-gina (tj. bogatstvo) jer, kaže Zamahšeri: “Kockanje je otimanje imetka čovjekova.”

Ševkani, pak, navodi da riječ el-mejsir znači el-džezur – zaklana životinja u čije su se dijelove kockali predislamski Arapi. (Vidi: Ševkani, Tefsir Fethu-l-qadir, sv. I, str. 220). U ovom kontekstu Zamahšeri navodi da se strijelica kojom su se predislamski Arapi kockali pri dijeljenju mesa na arapskom naziva qidh (množina aqdah). On napominje da bi dobijeno meso na kocki davali siromasima i ne bi ga jeli. (El-Keššaf, sv. I, str. 262)

U ovu svrhu zaklanu životinju nazivali su i el-džezur, a ponekad se tu zadanu životinju nazivalo i el-mejsir jer se kockanjem dijelila, odnosno kockanjem su dobitnici lahko dolazili do mesa. Klasični komentatori Kur'ana bilježe da riječ el-jasir označava osobu koja nadgleda ovaj svojevrsni ceremonijal kockanja u meso zaklane životinje i koja potom razdjeljuje to meso. (Vidi: Sabuni, Tefsir ajati-l-ahkam, sv. I, str. 268)

Mnogi komentatori Kur'ana široko govore šta je to doista što spada u kockanje i hazardne igre. Zamahšeri navodi, osim naprijed spomenutog, da u el-mejsir spadaju igre zvane nard (igra triktrak) i šatrandž (igra šaha). Te je igre, stoji u komentarima Kur'ana, Poslanik zabranio, jer su one hazardne igre Perzijanaca. Isti komentator spominje da je, navodno, i četvrti halifa Alija ibn Ebi Talib kazao da igre nard i šatrandž spadaju u el-mejsir.

Sufijski komentator Kur'ana, Ismail Hakki el-Burusavi (Tefsir Ruhu-l-bejan, sv. 1, str. 338) u kategoriju el-mejsira ubraja čak i dječju igru s kockicama i s orasima. Ovaj komentator Kur'ana na istom mjestu navodi ranog autoriteta Ibn Sirina koji je kazao: “Sve u čemu je rizik, sve što se stavlja na kocku jeste el-mejsir.”

Ovi komentatori Kur'ana ističu da je ljudska sudbina ozbiljna stvar i nemoguće ju je otčitati u hazardnim igrama i u kockanju. Stoga islam zabranjuje el-mejsir.

Činjenica da se u Kur'anu el-mejsir spominje uz opojna pića (el-hamr), zatim uz idolatriju (el-ensab) i uz gatanje/ proricanje sudbine strjelicama (el-ezlam) sama je po sebi bila dovoljnim razlogom muslimanskim pravnicima da na sve oblike el-mejsira, povezanog s ulaganjem novca ili drugih materijalnih i duhovnih vrijednosti (kroz gambling, igranje karata, kocku, hazardne igre….), gledaju kao na strogo zabranjene stvari (haram). Jer jedni ljudi u tome dolaze do imetka drugih ljudi na lahak način i bez rada.

Stoga je el-mejsir potrebno tumačiti i u vezi sa odrednicom igre (el-lu'b).

Postoje, istina, pravne decizije (el-fetava) koje govore da igranje šaha i karata, domina, tavle, itd. nije haram ako se sama igra ne odvija zarad novca ili bilo kakve materijalne ili duhovne dobiti, te ako se ne gubi puno vremena, odnosno ako igra ne prelazi u dangubu, svađu i izostavljanje namaza i drugih vjerskih dužnosti.

Takvu je pravnu deciziju izdao El-Karadavi koji smatra da igranje šaha spada u kategoriju dopuštenih stvari (‘ibahah).

Naime, on smatra da igranje šaha nije ni pokuđeno (karahah), niti je, pak, zabranjeno (haram), već je dopušteno (mubah) pod tri uvjeta:

•             da se zbog igranja šaha ne zanemari vršenje namaza u propisano vrijeme;

•             da se šah ne igra za pare niti za materijalnu dobit (tj. da ne prelazi u el-qimar);

•             da igrači šaha ne psuju pri igri, da se čuvaju ružnih riječi, da se ne zaklinju lažno, itd.

El-Karadavi dodaje da nije sasvim sigurno da je postojala šahovska igra u vrijeme Poslanika.

Ova El-Karadavijeva fetva poslužila je u istu svrhu i kad su posrijedi igranje karata, tavle, domina, mica, igre ne ljuti se čovječe, itd. Naime, te su igre, smatraju mnogi današnji islamski pravnici, dopuštene ukoliko ne odvraćaju od namaza, ukoliko se ne igraju u novac ili materijalnu dobit, i ukoliko se pri njihovu igranju ne psuje, ne vrijeđa, ne zaklinje lažno, ukoliko ne prelaze u dangubu, i sl. Husein Đozo dodaje o ovome i slijedeće: “Iako ovakvo igranje, dok je u granicama umjerenosti, nije zabranjeno, ipak bi se moglo reći da nije ni preporučljivo. Ima mnogo korisnijih stvari gdje bi čovjek mogao naći zabave i razonode.” (Đozo, Fetve, sv. I, str. 156).

Lutriju i igre na sreću u bilo kojim, pa i u modernim oblicima, savremeni muslimanski pravnici jednoglasno smatraju oblikom el-mejsira, tj. strogo zabranjenim stvarima.

A smatraju je el-mejsirom jer je posrijedi ulaganje novca ili drugih materijalnih sredstava u nešto gdje će dobiti samo neki, a izgubiti mnogi.

Preporod, br. 4/677, 15. februar 2000, str. 14.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in