Pravni aspekti kockanja i hazarderskih igara i uloga Islamske zajednice Bosne i Hercegovine

Pišu: Doc.dr.sc. Sedad Dedić i Mensur Karadža, dipl. pravnik

Važno je razumjeti zašto je za Islamsku zajednicu važna i potrebna obrada i razumijevanje teme kockanja sa pravnog aspekta? Naime pored fizičke sile pravne mjere imaju najsnažniji uticaj i mogućnost promjene bilo kojeg ambijenta ili procesa pa tako i pitanja kockanja i hazarderskih igara.

Islamska zajednica u praksi može upotrijebiti pravne aspekte na dva načina. Predstavnici islamske zajednice imaju kapacitet sa jedne strane da u kontinuitetu javno i u direktnoj komunikaciji zagovaraju izmjene postojećih pravnih normi koje ne odgovoraju interesima muslimana i ljudi općenito, a sa druge strane da zagovoraju, traže i promoviraju poštivanje pravnih normi koje adekvatno regulišu pitanje kockanja i hazarderskih igara. Naime, određeni segmenti propisa o obavezi udaljenosti predmetnih poslovnih subjekata 100 metara od školskih i vjerskih objekata, kao i zabrana prodaje usluga kockarskih i hazarderskih igara maloljetnicima često se bez posljedica i zakonskih sankcija ne poštuju. Također pitanje upotrebe ispravne i izmjene netačne i štetne terminologiju u normativnom tretiranju kocke i hazarderskih igara je jedno od ključnih pitanja i potencijalnih doprinosa ove kampanje. Predmetni naučni rad ima za cilj dati pregled normativnog okvira u Bosni i Hercegovini, preporuke Evropske komisije, pregled određenih zakonskih ograničenja, analizirati i predložiti mogućnosti i smjernice za unapređenje normativnog okvira kockanja i hazarderskih igara u Bosni i Hercegovini, ali i ukazati na na neke nedostatke praktične realizacije tretiranih normi u praksi.

Definicija i naziv zakona

Zakon o igrama na sreću FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) u članu 2 daje slijedeću definiciju: „Igrom na sreću, u smislu ovog Zakona, smatra se igra u kojoj se za uplatu određenog iznosa učesnicima pruža mogućnost sticanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti učesnika igre, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.“.

Termini u pravnoj terminologiji i inaće u svakoj drugoj oblasti imaju jednu od ključnih uloga. Važno je ljude informisati i insistirati i u javnosti i kod svih odgovornih predstavnika vlasti da se promijeni naziv zakona koji perfidno i nimalo slučajno glasi „Igre na sreću“. Sam naziv je suštinski netačan zato što se u većini slučajeva radi o manje ili više složenim matematičkim računicama koje potvrđuju minimalnu vjerovatnoću da to bilo ko dobije, tako da je u pitanju mala vjerovatnoća i nikakva sreća. Pored toga razlog što govorimo o nazivu Zakona jeste zbog činjenice da sam naziv predstavlja neprihvatljivo podmetanje zato što se perfidno i inteligentno zloupotrebljava riječ „sreća“ koja je unutrašnji i vanjski cilj svakog čovjeka. Upravo zakonska zloupotreba rijeći “sreća” je jedan od najčešćih motiva kockanja…. Pravo treba da bude u službi građana i zloupotrebe u termina u zakonu poput navedenog su nedopustive.

Dakle Zakon može i treba da se zove Zakon o kockanju ili Zakon o hazarderskim igrama, te da definicija kockanja podrazumijeva sve te igre. Trenutno kampanja, za kontrolu „igara na sreću“ na mjeru u kojoj treba biti bez da agresivno i bez ograničenja ulazi u prostor djeci i mladim ljudima i tako ugrožava nove generacije, u glavama mase često izaziva reakciju da ste protiv toga da se ljudi malo razonode i usreće, itd. A kada ste protiv kockanja ili hazarderskih igara sasvim je druga pozicija ove kampanje.

Važno je podsjetiti javnost i sve stanovnike BiH na suštinu prava i pravnih normi, a suština prava i pravnih normi, posebno u demokratskom društvu, jeste da promoviraju i štite interese nas i naše djece kao stanovnika Bosne i Hercegovine. Zato je važno u kontinuitetu koristiti sve raspoložive instrumente i podsjećati javnost, sve stanovnike BiH, ali i odogovorne nosioce vlasti da znaju da zakoni, pravo i propisi nisu sveto slovo nego predstavljaju rezultate političke volje aktuelne trenutne većine u određenom organu državne vlasti koja u suštini predstavlja i ima obavezu da predstavlja interese i stavove većine građana koja ih je izabrala u državne organe. Izabrani i imenovani predstavnici imaju pravo i obavezu da donose, mijenjaju i ukidaju zakone i propise koji se odnose na život nas i naše djece.

Mi kao građani imamo i pravo i mogućnost i obavezu iskoristiti svoje kapacitete i uticati na te propise, na njihove nazive i sadržaje. Jer je političkim predstavnicima koji mogu uticati na te propise iznimno je važno hoće li ili ne dobiti našu podršku za još jedan mandat. Zbog navedenog je važno podsjetiti javnost i sve stanovnike BiH da imamo tu moć da zakoni i drugi propisi budu u skladu sa interesima nas i naše djece.

Jedan od ciljeva kampanje svakako treba da bude promjena pogrešene i netačne terminologije naziva u Zakon o kockanju ili Zakon o hazarderskim igrama, te da se u svakoj upotrebi i u propisima, reklamiranju i svakom drugom slučaju u praksi zabrani upotreba naziva „igre na sreću“ za kockanje. Na ovaj način bi napravili veliki iskorak da se stvarima i procesima daju prava imena, definicije i termini.

Kratki pregled historije kockanja i hazarderskih igara

Kockanje predstavlja jedan od najstarijih oblika čovjekove „zabave“, o čemu svjedoče mnogi historijski dokumenti. Kockanje je za oko hiljadu godina starije od pojave prvog novca. Iako spada u neproduktivnu ljudsku djelatnost, iako se društvo sa podozrenjem, a često i represivno odnosilo prema ovom fenomenu, kockanje, uključujući sve njegove oblike, se razvilo, u ekonomskom smislu, u izrazito uticajnu i snažnu industriju. Ukoliko se danas pogledaju razmjere skoro po svim parametrima, postaje ozbiljan oblik socijalne patologije. Prvi podaci o nekoj kockarskoj igri nalazimo još u drevnoj kineskoj kulturi od kad su sačuvana pravila jedne igre (wei-cei) koja datira u period oko 2300 g.p.n.e. Kockanje je prakticirano i u starom Egiptu i to u svim slojevima društva (narodne, svećeničke, faraonske igre). Iz starih epova se vidi da je kockanje postojalo i u staroj Indiji iako je brahmanska tradicija to zabranjivala. U staroj Grčkoj kockanje je bilo pod mnogo većom državnom prohibicijom i zabranjivano je na javnom mjestu te kao takvo kažnjavano, ali je ipak postojalo i bilo veoma rašireno, pa se u literaturi mogu naći brojne osude ovoga fenomena kao moralnog zla svojstvenog barbarskim narodima. U starom Rimu je bilo veoma rašireno i brojni rimski carevi su ga upražnjavali, iako je bilo pokušaja da se zakonski uredi (Lex Talaria) pa i zabrani. U Srednjem vijeku veoma rašireno među običnim svijetom i plemićima. U periodu Kraljevine SHS postojalo je državno organiziranje kockanja preko Državne klasne lutrije, koja je poslije prerasla u Državnu lutriju FNRJ, odnosno Jugoslovensku lutriju. U socijalističkom periodu kockanje je također bilo zakonski normirano.

Pregled osnovnih propisa o kockanju i hazarderskim igrama

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15)

 • ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRPSKE. «Službeni glasnik Republike Srpske broj: 22/19 od 20.03.2019.g, www.slglasnik.org
 • ZAKON O IGRAMA NA SREĆU BD (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj 1/00 i 7/04)
 • PRAVILNIK O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA, USLOVIMA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI AUTOMATA, TEHNIČKOM PREGLEDU AUTOMATA I CERTIFICIRANJU AUTOMATA I RNG („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/16).
 • Pravilnik o načinu dobijanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre (FBiH).
 • Odluka o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima (FBiH).
 • Pravilnik o sadržaju i obliku službene legitimacije i značke inspektora Republičke uprave za igre na sreću (RS)
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republičkoj upravi za igre na sreću (RS)
 • Pravilnik o uslovima i načinu priređivanja kladioničkih igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o uslovima i načinu priređivanja klađenja putem SMS-a i internet igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje igara na sreću na automatima i uslovima tehničke ispravnosti automata (RS)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja objekata pri vršenju inspekcijskog nadzora priređivanja igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku legitimacije i značke inspektora Republičke uprave za igre na sreću (RS)
 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (RS)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje kazino mora da ispunjava i obrascima o dnevnom obračunu po pojedinom stolu i automatu za igre na sreću (RS)
 • Uputstvo o popunjavanju podataka u poreskoj prijavi za porez od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara (pp-isz) (RS)
 • Uputstvo o podnošenju poreske prijave za ostale naknade (pp-on) i poreske prijave za porez od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara(pp-isz) (RS)
 • Odluka o provođenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (BD)

Pregled određenih zakonskih ograničenja za kocku i igre na sreću

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i

60/15): Član 5. Učesnici

Licima mlađim od 18 godina zabranjeno je zaprimanje uplata i učestvovanje u svim igrama na sreću u kazinima, kladionicama i automat klubovima, kao i igrama na sreću koje se priređuju putem interneta.

Član 8.

Priređivanje igara

Priređivanje igara na sreću je isključivo pravo Federacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.Pravo priređivanja igara na sreću iz člana 4. ovog zakona Federacija prenosi na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva. Druga pravna lica, registrovana za priređivanje igara na sreću na teritoriji Federacije, mogu pod uslovima predviđenim ovim zakonom, na osnovu odobrenja Ministarstva, priređivati igre iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Član 48.

 • Tombola – Bingo

Tombola – Bingo u zatvorenom prostoru, da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.

Član 59.

 • Kasino

Prostor iz stava 1. ovog člana (Kasino) ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.

Član 62. stav 1.

Posjeta kasinu i učestvovanje u igri dopušteno je samo punoljetnim osobama koje svoj identitet dokazuju identifikacijskom ispravom, te koje se registruju prilikom ulaska u objekt na za to predviđenom mjestu.

Član 62. stav 2.

Uprava kasina može određenim licima ili grupama, zabraniti ili ograničiti učestvovanje u igrama na sreću u kasinu ako postoji utemeljena pretpostavka da učestalost i intenzitet njihovih učestvovanja u igri dovode u opasnost njihov egzistencijalni minimum, te ako to zatraže njihovi članovi porodice, njihov zakonski staratelj ili ustanove koje se bave zaštitom porodica u slučajevima kad igrač zbog nekontroliranog igranja nanosi štetu sebi ili porodici koju uzdržava, a da za to ne mora navesti razloge za takvu odluku.

Član 88.

Na području Federacije BiH zabranjuju se klađenja koja su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, dobrim poslovnim običajima i općim moralnim načelima. Zabranjuje se primanje uplata za klađenje licima mlađim od 18 godina. Zabranjuje se primanja uplata klađenja na političke rezultate.

Član 89.

 • Uplatna mjesta za klađenje

9) za prostore u kojem se nalaze uplatna mjesta, dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora (po osnovu zakupa), kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,

Član 97.

 • automat klub

U prostoru automat kluba mora biti zabranjen ulazak i igranje na automatima licima mlađim od 18 godina.

Član 104.

 • automat klub
 • dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u kome će se priređivati igre na sreću na automatima, kao i dokaz da se isti ne nalazi u na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,

Član 122.

Zabrana oglašavanja igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima za mlade

Oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju se objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i omladinu, niti u štampanom materijalu i internet portalima namijenjenim djeci i mladeži. Zabrana iz stava 1. ovoga člana odnosi se i na priređivača i izdavača.

Član 129.

 • Kaznene odredbe

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 12.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno

12) se u prostoru kazina, kladionice, tombole zatvorenog tipa ili objekta u kojem se priređuju igre na sreću putem automata nalazi lice mlađe od 18 godina (čl. 62., 88. i 97.).

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU BD

(“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj 1/00 i 7/04):

Član 3.

Igre na sreću priređuju se s ciljem obezbjeđenja dijela sredstava za zadovoljenje potreba u oblasti socijalno-humanitarnih djelatnosti, fizičke kulture, i sporta za programe aktivnosti omladine, kao i za druge namjene.

Član 15.

Omogućava se fizički pristup igrača u prostoru u kojem se igra priređuje, a da se on ne nalazi u neposrednoj blizini vjerskih, historijskih i obrazovnih ustanova i objekata;)

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRPSKE. «Službeni glasnik Republike Srpske broj: 22/19 od 20.03.2019.g, www.slglasnik.org:

Opšte zabrane Član 11.

 • Zabranjeno je:
 • organizovanje igara na sreću koje nisu uređene ovim zakonom i opisane u Katalogu igara na sreću, a koje pružaju mogućnost sticanja dobitaka,
 • učestvovanje u inostranim igrama na sreću, u slučaju u kojem bi se ulozi plaćali na teritoriji Republike,
 • prikupljanje uloga u Republici za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu,
 • prodaja, držanje, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećaka i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike,
 • vlasniku, odnosno korisniku prostora, držanje opreme za priređivanje igara na sreću u tom prostoru (automata, terminala, stolova za igre na sreću, bubnjeva, žetona i slično) bez licence, odnosno odobrenja Uprave ili ukoliko ne posjeduje dokaz o pravu korišćenja tog prostora ili tih sredstava za igre na sreću u pisanoj formi,
 • ogranizovanje takmičenja u igrama na sreću bez posjedovanja licence,
 • organizovanje igara kod kojih učesnici uplaćuju određene novčane iznose učesnicima koji su se prije njih uključili u igru i očekuju plaćanje određenih novčanih iznosa od učesnika koji bi se poslije njih uključili u takvu igru (novčani lanac i drugo), kao i primanja drugih uplata i obećanje dobitaka suprotno članu 6. ovog zakona,
 • organizovano priređivanje internet igara na sreću na javnim mjestima (a pod tim mjestima se podrazumijevaju naročito: ugostiteljski objekti, svi prostori u kojima se priređuju igre na sreću, poslovni prostori bilo koje namjene i slični objekti) i postavljanje personalnih računara ili uređaja koji imaju pristup internetu na javna mjesta sa ciljem priređivanja i igranja internet igara na sreću,
 • korištenje riječi lutrija, loto, bingo, kao i drugih naziva lutrijskih igara na sreću u nazivu igre na sreću koja u smislu ovog zakona ne spada u lutrijsku igru, osim za Lutriju, a korištenje naziva kazino ukoliko se ne radi o priređivanju kazino igara na sreću,
 • priređivanje, oglašavanje priređivanja ili priređivača igara na sreću ukoliko subjekat na koji se oglašavanje odnosi ne posjeduje licencu za priređivanje igara na sreću,
 • priređivanje igara na sreću na teritoriji Republike Srpske, kao i putem globalne internet mreže priređivačima iz inostranstva.
 • Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 3) ovog člana, dozvoljeno je da pojedinac posjeduje srećke i tikete (listiće) inostranih igara na sreću radi ličnog učestvovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inostranstvu.

Zaštita maloljetnika Član 12.

 • Licu mlađem od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću iz člana 6. stav 1. ovog zakona.
 • Licu mlađem od 18 godina zabranjen je ulaz u kazina, igračnice, prostore u kojima se priređuje klasična tombola, kladionice i automat klubove.
 • Provjeru činjenica iz st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju sumnje, vrši priređivač uvidom u lične isprave.
 • Zabranjeno je objavljivati oglase i reklame u vezi sa igrom na sreću u radijskim i televizijskim programima namijenjenim za djecu i maloljetnike, niti u štampanim medijima namijenjenim za djecu i maloljetnike.

Standardi odgovornog priređivanja Član 13.

 • Priređivači igara na sreću dužni su da postupaju prema međunarodnim standardima odgovornog priređivanja igara na sreću (engl. responsible gaming) radi zaštite igrača od štetnih posljedica igranja, i da bi se obezbijedilo postupanje u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Ministar finansija (u daljem tekstu: ministar) na prijedlog direktora Uprave donosi pravilnik o uslovima i načinu postupanja u skladu sa standardima odgovornog priređivanja igara na sreću.

Tajnost podataka Član 14.

 • Priređivači i zaposlena lica kod priređivača dužni su da drže u tajnosti podatke o igračima i njihovom učestvovanju u igri, uključujući i podatke o njihovim dobicima i gubicima.
 • Obaveza čuvanja tajnosti podataka iz stava 1. ovog člana nije povrijeđena u slučajevima u kojima, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreska tajna, ne postoji obaveza čuvanja poreske tajne i u slučajevima kada je priređivač dužan da postupi u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Priređivač je dužan, na zahtjev igrača, izdati potvrdu na njegovo ime o njegovim ostvarenim dobicima, voditi evidenciju o izdatim potvrdama i čuvati je pet godina nakon godine u kojoj je potvrda izdata.

Preporuka evropske komisije IP-14-828 za kockanje i hazarderske igre

Komisija je donijela Preporuku o uslugama internetskih igara na sreću koja sadrži niz načela koja države članice trebaju ugraditi u svoje zakonodavstvo:

 • osigurati dostatno informiranje potrošača o rizicima povezanima s igrama na sreću.
 • osigurati da se maloljetnicima onemogući sudjelovanje u internetskim igrama na sreću i provoditi propise kojima se njihov kontakt s tim aktivnostima svodi na najmanju moguću mjeru, uključujući oglašavanje ili promicanje usluga igara na sreću putem radija, televizije ili interneta
 • oglašavanje i sponzoriranje usluga internetskih igara na sreću trebalo bi biti društveno odgovornije i transparentnije. Tako se, primjerice, ne bi smjele iznositi neutemeljene tvrdnje o izgledima za dobitak, stvarati pritisak za sudjelovanje te sugerirati da se igrama na sreću mogu riješiti društveni, poslovni, osobni ili financijski problemi.
 • da države članice provedu kampanje jačanja svijesti o igrama na sreću i s njima povezanim rizicima

“Nepoznavanje prava škodi” je stara izreka još iz Rimskog prava koja je i danas kod nas na snazi. Uzimajući u obzir prethodno navedeno i kapacitete Islamske zajednice u BiH moguće je evidentirati gore navedene zabrane i ograničenja, kopirati sa materijalima koje će dobiti svaki džemat i masovno dzematlije informisati da prijavljuju kršenje zabrana. Dakle koristeći instrument džemata postoji mogućnost da se ljudima koji dolaze u džemate podijele informacije o odredbama i kome mogu da prijave kršenje propisa.

Važna napomena jeste da su kantonalne i entitetske inspekcije u bosanskohercegovačkom entitetu FBiH, inspekcije na nivou bosanskohercegovačkog entiteta RS i inspekcije u Brčko Distriktu dužne reagovati, izaći na lice mjesta i zapisnički evidentirati stanje po prijavi na svaku anonimnu prijavu kršenja bilo kojeg od gore navedenih propisa. U slučaju da utvrde kršenje propisa imaju obavezu provesti sve potrebne i zakonom definisane korake i aktivnosti u cilju otklanjanja nezakonitosti.

Termini u pravnoj terminologiji i inaće u svakoj drugoj oblasti imaju jednu od ključnih uloga. Važno je ljude informisati i insistirati i u javnosti i kod svih odgovornih predstavnika vlasti da se promijeni naziv zakona koji perfidno i nimalo slučajno glasi „Igre na sreću“. Sam naziv je suštinski netačan zato što se u većini slučajeva radi o manje ili više složenim matematičkim računicama koje potvrđuju minimalnu vjerovatnoću da to bilo ko dobije, tako da je u pitanju mala vjerovatnoća i nikakva sreća. Pored toga, razlog što govorimo o nazivu Zakona jeste zbog činjenice da sam naziv predstavlja neprihvatljivo podmetanje zato što se u samom zakonskom tekstu neosnovano, perfidno i inteligentno zloupotrebljava riječ „sreća“ koja je unutrašnji i vanjski cilj svakog čovjeka. Upravo zakonska zloupotreba riječi “sreća” je jedan od najčešćih motiva kockanja… Pravo treba da bude u službi građana, a zloupotrebe u termina u zakonu poput navedenog su nedopustive. Dakle Zakon može i treba da se zove Zakon o kockanju ili Zakon o hazarderskim igrama, te da definicija kockanja podrazumijeva sve te igre. Trenutno kampanja, za kontrolu „igara na sreću“ na mjeru u kojoj trebaju biti bez da ugrožavaju nove generacije kroz agresivni i neograničeni ulazak u prostor djece, omladine i ostalih građana, u razmišljanju i razumijevanju mase često izaziva reakciju da ste protiv toga da se ljudi malo razonode i usreće, itd. A kada ste protiv kockanja ili hazarderskih igara sasvim je druga pozicija.

Važno je podsjetiti javnost i sve stanovnike BiH na suštinu prava i pravnih normi. Suština prava i pravnih normi i njihov ustavnopravni zadatak, posebno u demokratskom društvu, jeste da promoviraju, obezbjeđuju i štite interese nas i naše djece kao stanovnika Bosne i Hercegovine. Zato podsjećamo javnost i sve stanovnike BiH da znaju da zakoni, pravo i propisi nisu sveto slovo nego se mogu i trebaju mijenjati jer predstavljaju rezultate političke volje aktuelne trenutne većine u određenom organu državne vlasti koja u suštini predstavlja i ima obavezu da predstavlja interese i stavove većine građana koja ih je izabrala u državne organe. Imenovani predstavnici imaju obavezu da donose, mijenjaju i ukidaju zakone i propise koji se odnose na život nas i naše djece. Mi kao građani imamo i pravo i mogućnost i obavezu iskoristiti svoje kapacitete i uticati na te propise, na njihove nazive i sadržaje. Političkim predstavnicima koji mogu uticati na te propise iznimno je važno hoće li ili ne dobiti podršku građana za još jedan mandat. Zbog navedenog je važno podsjetiti javnost i sve stanovnike BiH da građani imaju tu moć da zakoni i drugi propisi budu u skladu sa interesima nas i naše djece. Jedan od ciljeva ove kampanje svakako treba da bude promjena naziva u Zakon o kockanju ili Zakon o hazarderskim igrama, da se u svakoj upotrebi i u propisima, reklamiranju i svakom drugom slučaju u praksi zabrani upotreba naziva „igre na sreću“ za kockanje. Na ovaj način bi napravili veliki iskorak da se stvarima i procesima daju prava imena.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

 • Opširnije...

Log in